SZKOLENIA

Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych oferuje organizację niżej wymienionych szkoleń:

I. Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie w zakresie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Ujęcie podstaw prawnych ochrony informacji niejawnych w aspekcie zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce;
 3. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, jako narzędzie wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez pionu zarządzania zasobami ludzkimi;
 5. Bezpieczeństwo osobowe w przedsiębiorstwie wsparte możliwościami praktycznymi jakie daje ustawa o ochronie informacji niejawnych;
 6. Kancelaria tajna – potrzebna, niezbędna czy może niekoniecznie?;
 7. Bezpieczeństwo przemysłowe w praktycznym wykorzystaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą;
 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ujęciu praktycznym w jednostce organizacyjnej;
 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

II. Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Pojęcie, istota oraz historia wywiadu. Klasyfikacja działań wywiadowczych;
 2. Zagrożenia dla prowadzenia współczesnego biznesu;
 3. Prawne aspekty ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 4. Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym;
 5. Wybrane metody analizy konkurenta i otoczenia konkurencyjnego;
 6. Wdrażanie programu wywiadowczego. Budowa struktur wywiadu gospodarczego
  w przedsiębiorstwie (miejsce i zadania, kadry, budżet);
 7. Outsourcing usług wywiadowczych;
 8. Zjawisko terroryzmu i jego wpływ na bezpieczeństwo informacji w jednostce organizacyjnej;
 9. Techniczne urządzenia mogące zostać wykorzystane w działaniach wywiadu gospodarczego;
 10. Zabezpieczenie jakie proponuje ustawa o ochronie informacji niejawnych
  i możliwość ich wykorzystania w aspekcie zabezpieczenia informacji w ujęciu ogólnym, w tym przed działaniem wywiadu gospodarczego.
 11. Popularne techniki inwigilacji wykorzystywane przez wywiad gospodarczy;

III. Kurs dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce;
 4. Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie;
 6. Organizacja, zabezpieczenie techniczne, mechaniczne, budowlane oraz praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej;
 7. Wzory dzienników ewidencyjnych oraz innych urządzeń prowadzonych przez kancelarię tajną, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów i dokumentów niejawnych;
 8. Zasady prowadzenia obowiązujących i dodatkowych dzienników i rejestrów  w kancelarii tajnej;
 9. Klasyfikacja i wymagania techniczne urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne;
 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

IV. Kurs dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce;
 4. Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania  i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie. Praktyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa osobowego w jednostce organizacyjnej;
 6. Organizacja, zabezpieczenie techniczne, mechaniczne, budowlane oraz praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej;
 7. Praktyczne aspekty problematyki bezpieczeństwa przemysłowego;
 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ujęciu praktycznym w jednostce organizacyjnej;
 9. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających w jednostce organizacyjnej;
 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

V. Kierownik przedsiębiorcy w ujęciu zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych – obowiązek czy przywilej;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Ujęcie podstaw prawnych ochrony informacji niejawnych w aspekcie zapisów ustawy
  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Prowadzenie czynności nadzorczych działania i funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w ujęciu praktycznym;
 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z nadzoru funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych;
 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 5. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, jako mechanizm oceny przydatności na zajmowanym stanowisku;
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie wsparte możliwościami praktycznymi jakie daje ustawa o ochronie informacji niejawnych;
 7. Organizacja i zabezpieczenia kancelarii tajnej w ujęciu zapisów rozporządzeń okołoustawowych;
 8. Bezpieczeństwo przemysłowe w praktycznym wykorzystaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą;
 9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w ujęciu praktycznym w jednostce organizacyjnej;
 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

VI. Bezpieczeństwo osobowe;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 3. Ankieta bezpieczeństwa osobowego – przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu wypełnienia tego dokumentu;
 4. Praktyczne i osobiste wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania i wypełnienia poszczególnych punktów ankiety.
 5. Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania
  i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie. Praktyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa osobowego w jednostce organizacyjnej;
 6. Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa, ale również otrzymania decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 7. Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 8. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających w jednostce organizacyjnej;
 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za ujawnienia informacji niejawnych oraz niewłaściwe z nimi postępowanie.

VII. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Kurs dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 3. Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa – przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 4. Dokument procedur bezpiecznej eksploatacji – przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 5. Praktyczne i osobiste opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania
  i wypełnienia poszczególnych punktów kwestionariusza.
 6. Zasady i metodyka prowadzenia badań środków ochrony elektromagnetycznej przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych;
 7. Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania świadectwa bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

VIII. Bezpieczeństwo przemysłowe;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 3. Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego – przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu wypełnienia tego dokumentu;
 4. Praktyczne i osobiste wypełnienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania i wypełnienia poszczególnych punktów kwestionariusza.
 5. Dopuszczenie osób do informacji niejawnych określonych klauzul. Wymagania  i oczekiwania oraz praktyczne unormowania i uwarunkowania w tym zakresie. Praktyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa osobowego w jednostce organizacyjnej;
 6. Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, ale również otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie wydania świadectwa
 7. Zasady i metodyka opracowywania i wykonywania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 71 ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 8. Praktyczne opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dla wskazanych  i przyjętych uwarunkowań zaproponowanej dokumentacji SIWZ;
 9. Metodyka działania pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej, mająca na celu spełnienie uwarunkowań prawnych zapisanych w art. 70 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

IX. Informacja w administracji publicznej;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne dostępu do informacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.);
 2. Zasady i metodyka gromadzenia i wykorzystywania informacji w administracji;
 3. Udostępnianie informacji przez administrację;
 4. Ochrona informacji w administracji;
 5. Proces informatyzacji w administracji publicznej;
 6. Podstawy ograniczania dostępu do informacji publicznej;
 7. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, a inne zasady i tryby udostępniania informacji publicznej;
 8. Ustawowe elementy konstrukcji wnioskowej procedury udostępniania informacji publicznej;
 9. Podmiotowe i przedmiotowe elementy treści prawa dostępu do informacji publicznej;

X. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji i usług;
 2. Normy, standardy i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 3. Analiza ryzyka i strategie zarządzania nim w ujęciu problematyki bezpieczeństwa informacji;
 4. System bezpieczeństwa instytucji w ujęciu praktycznym;
 5. Wzorce wymagań dotyczących zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 6. Praktyczny dobór zabezpieczeń na podstawie zdefiniowanych wymagań;
 7. Wprowadzenie do zasad i metodyki opracowywania planu bezpieczeństwa informacji;
 8. Przykłady polityki bezpieczeństwa informacji instytucji na danym poziomie zabezpieczeń;

XI. Zarządzanie kryzysowe jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa;

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych pionów zarządzania kryzysowego
  w ujęciu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590);
 2. Praktyczne ujęcie i przedstawienie obowiązków poszczególnych szczebli kierowania
  w zakresie zarządzania kryzysowego;
 3. Opracowywania i wdrażanie planu reagowania kryzysowego jako elementu planowania cywilnego;
 4. Zdefiniowanie i omówienie poszczególnych działań zabezpieczających przed wystąpieniem sytuacji kryzysowych;
 5. Wskazanie i omówienie poszczególnych zasad i metodyki prowadzenia ratownictwa
  w systemie zarządzania kryzysowego;
 6. Określenie i skazanie kompetencji i roli poszczególnych służb w sytuacjach zagrożeń;
 7. Obowiązki administracji publicznej w procesach zarządzania kryzysowego oraz
  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa;
 8. Określenie granic odpowiedzialności za realizację przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 9. Praktyczne opracowywanie i redagowanie Planu Reagowania Kryzysowego;

Szkolenia organizowane mogą być  na bazie WDW RYNIA lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Stowarzyszenie zapewnia profesjonalną obsługę przez merytorycznie przygotowanych na wysokim poziomie prelegentów. Szczegółowa tematyka, koszty, miejsce oraz organizacja każdorazowo  do uzgodnienia z Zarządem KSBTiOIN.

Zapraszamy do korzystania z Naszych propozycji i usług.