SPOTKANIA

INFORMACJA Nr 8/2012/15.10.2012
1. 10 października 2012 roku w WDW Rynia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiono:
• realizację zadań przez stowarzyszenie w 2011 i 2012 roku;
• informację związaną z finansami stowarzyszenia;
• ocenę działalności zarządu w minionym okresie dokonaną przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przedstawił krótką ocenę działalności Zarządu Stowarzyszenia w minionym okresie oraz przedstawił wnioski z kontroli. Na podstawie tych danych zaproponował udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie przyjęło wnioski i propozycje Komisji Rewizyjnej
i udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium do dalszej działalności.
3. Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek Kol. Wojciecha Janasa dotyczący jego rezygnacji
z funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenia przyjęło wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie składu Zarządu do 5 osób.
5. Walne Zgromadzenia w wyborach jawnych wybrało do składu Zarządu Kol. Ryszarda Dąbrowskiego i Kol. Jana Kasperka.
6. Zarząd Stowarzyszenia w tym samym dniu na swoim posiedzeniu wybrał Kol. Jana Kasperka na Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
INFORMACJA Nr 7/2012/01.10.2012

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 10 października 2012 roku w  WDW Rynia godzina 18.00 zwołuje walne zebranie członków.Plan Walnego Zebrania Członków:

-Zmiany w składzie Zarządu;

-Sprawy organizacyjne;

-Wolne wnioski.

Ze względu na ważność poruszanych spraw Zapraszamy członków do osobistego uczestnictwa.

Zarząd Stowarzyszenia

INFORMACJA Nr 4/2011/8.12.2011

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych informuje, że w dniu 7 grudnia 2011 roku w WDW Rynia odbyło się robocze zebranie członków Stowarzyszenia, na którym omówiono, sprawy organizacyjne oraz realizację zadań w 2011 roku.

Następnie przedstawiono założenia do działalności na 2012 rok. Na zakończenie odbyła się dyskusja.Po zebraniu odbyło się spotkanie koleżeńskie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2012.

Zarząd Stowarzyszenia

INFORMACJA Nr 3/2011/15.11.
Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 7 grudnia 2011 roku o godzinie 17.00 w OSzW WAM WDW Rynia zwołuje zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Plan zebrania:
1. Sprawy organizacyjne;
2. Przedstawienie realizacji zadań w 2011 roku;
3. Przedstawienie projektu Planu działania na 2012 rok;
4. Dyskusja.

O godzinie 18.00 planowane jest spotkanie koleżeńskie z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku.
Koszt – 70 zł/os. – proszę wpłacać na konto stowarzyszenia – 58 1160 2202 0000 0001 9219 7888 BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie Ul. Stanisława Żaryna 2A z dopiskiem – spotkanie Noworoczne.
Ponadto prosimy o wpłacanie składek za 2012 rok w wysokości 60 zł. na ww. konto z dopiskiem składka za 2012 r.

Zarząd Stowarzyszenia

INFORMACJA Nr 2/2011
Zgodnie z planem działania Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 7 grudnia 2011 roku o godzinie 17.00 w OSzW WAM WDW Rynia planowane jest zebranie i świąteczne spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia.
Planowana problematyka to:
1. Sprawy organizacyjne;
2. Realizacja zadań w 2011 roku;
3. Plan działania na 2012 rok;
4. Dyskusja.
5. Spotkanie Świąteczne i Noworoczne.
Koszt ok. 70 zł/os.
Szczegóły zostaną przekazane w następnej informacji lub komunikacie.
Zarząd Stowarzyszenia