Szanowni Państwo!

Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka, a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań. Niektórym udaje się znaleźć zajęcie polegającena rozwiązywaniu tajemnic… Ale większość z nas musi zadowolić się rozwiązywaniem zagadek ułożonych dla rozrywki: powieściami kryminalnymi i krzyżówkami. Odczytywaniem tajemniczych szyfrów pasjonują się nieliczne jednostki.

John Chadwick

Rozwój nowoczesnych technologii teleinformacyjnych przyniósł głębokie konsekwencje dla wszystkich sfer życia. Umożliwił powstanie całkowicie nowych form przekazu, zmienił warunki działalności wielu sfer życia gospodarczego. Przekształcił również środowisko bezpieczeństwa państw, stwarzając nowego rodzaju zagrożenia. Zagrożenia te są wciąż identyfikowane i definiowane z jednoczesnym ich powstawaniem w coraz to innej formie, dlatego stale są monitorowane oraz analizowane. Dziedzina, która zajmuję się ochroną informacji w szerokim jej aspekcie to Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne jest szerokim zagadnieniem, obejmującym ochronę wszystkich rodzajów i form informacji (jawnych, niejawnych, elektronicznych, papierowych, werbalnych, wizualnych, …) w procesie jej przetwarzania.

Węższym zagadnieniem jest bezpieczeństwo teleinformacyjne, obejmujące ochronę wszystkich rodzajów  i form informacji w procesie jej przetwarzania z wykorzystaniem środków technicznych, jak: telefony(stacjonarne i komórkowe), urządzenia faksowe, radiostacje, sieci (komputerowe i satelitarne),kserokopiarki, skanery, rzutniki, nośniki, radio, telewizja, itp.

Jeszcze węższym zagadnieniem jest bezpieczeństwo teleinformatyczne, obejmujące ochronę informacji elektronicznej (jawnej i niejawnej) w procesie jej przetwarzania z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (czyli ochrona informacji przed niepożądanym jej ujawnieniem, zniszczeniem, modyfikacją lub uniemożliwieniem korzystania z niej przez osoby nieuprawnione).

Zatem jądrem bezpieczeństwa informacyjnego jest przekonanie o konieczności ochrony wszelkich informacji treściowych i parametrów technicznych: kodów dostępu, konfiguracji komputerów itp., które mają zastosowanie w coraz większej liczbie działów gospodarki narodowej.

Podstawą tej koncepcji jest sposób postrzegania komputera w teoriach walki informacyjnej: jako magazynu informacji i jako narzędzia sterowania.

Bezpieczeństwo teleinformacyjne ma szersze znaczenie niż bezpieczeństwo teleinformatyczne, gdyż obejmuje także informację znajdującą się poza systemami teleinformatycznymi, występującymi na nośnikach tradycyjnych np. dokumentach papierowych, mikrofilmach lub środkach łączności i zapisu akustyczno-wizualnego. Jednak ze względu na podstawową rolę elektronicznego przetwarzania informacji we współczesnych organizacjach, bezpieczeństwo teleinformatyczne zajmuje dominującą rolę i jest często utożsamiane z bezpieczeństwem teleinformacyjnym. Ponadto bezpieczeństwo teleinformacyjne, związane ze stosowaniem środków łączności, zostało wchłonięte, ze względów technologicznych, przezbezpieczeństwo teleinformatyczne.

Ogólnie Bezpieczeństwo teleinformacyjne można zdefiniować, jako zdolność dostępu do informacji, jej integralność oraz poufność. W najprostszy sposób, można, więc pokusić się o stwierdzenie, że zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa jest prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformacyjnych ? bezawaryjne, pod całkowitą kontrolą użytkowników i osób odpowiedzialnych za ich ochronę bez nieupoważnionej ingerencji osób trzecich.

Ideą bezpieczeństwa teleinformacyjnego państwa są skutki ewentualnych zakłóceń w pracy systemów, związane wprost ze stopniem uzależnienia technologicznego działalności społeczno-gospodarczej od komputerów i sieci elektronicznych. Dziedziną szczególnej uwagi państwa są sieci zarządzające infrastrukturą krytyczną kraju.

Dotychczas panował pogląd, że bezpieczeństwo teleinformacyjne jest domeną profesjonalistów. Nic bardziej mylącego, ponieważ ogromną rolę oprócz specjalistów z tej dziedziny, stanowi świadomość użytkowników i personelu techniczno-serwisowego systemów i sieci, że od nich zależy w dużej części bezpieczeństwo ich informacji i to zarówno w czasie jej przetwarzania, przesyłania jak i przechowywania.

Pokusa zdobycia informacji jest ogromna, ponieważ dzisiaj informacja stała się swoistym towarem o dość dużej cenie. Dzięki niej można z wyprzedzeniem reagować na działania państw lub konkurencji.

Zatem zapewnienie pełnej ochrony wymaga wielu działań ? upowszechnienia i uporządkowania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa teleinformacyjnego, dokonania głębokiej analizy znaczenia wszystkich aspektów tej problematyki dla bezpieczeństwa narodowego, wypracowania optymalnego modelu działań na rzecz zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich kluczowych dla państwa systemów, zwiększenia współpracy z wszystkimi organami i organizacjami, a także ? stworzenie elementów  jasno określających kompetencje instytucji i służb do działania w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego Ci, którym bliska jest dziedzina związana z bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych postanowili dzielić się doświadczeniem i wiedzą tworząc Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, a z pomocą stowarzyszenia popularyzować wiedzę z zakresu historii oraz tradycji polskiej kryptologii.

Zapraszamy do odwiedzania Naszej Strony i do współpracy.

Zarząd

Krajowego Stowarzyszenia

Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego

i Ochrony informacji Niejawnych